Το Acer negundo είναι ένα μικρό, ταχέως αναπτυσσόμενο δέντρο που φτάνει σε ύψος από 10-25 μέτρα, με διάμετρο κορμού 30-50 εκατοστά (σπάνια κοντά στο 1 μέτρο). Συχνά σχηματίζει πολλαπλούς κορμούς και μπορεί να σχηματίζει αδιαπέραστες συστάδες.