Ένα από τα πιο εντυπωσιακά είδη μπονσάι είναι το pinus, το οποίο είναι ένα γένος περίπου 120 ειδών δέντρων. Πρόκειται για μόνοικα (είδος στο οποίο το αρσενικό και το θηλυκό γεννητικό σύστημα αναπτύσσεται στο ίδιο άτομο, που παράγει τόσο αρσενικούς γαμέτες, όσο και θηλυκούς.), αειθαλή και κωνοφόρα φυτά, τα οποία συναντώνται σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, αλλά κυρίως σε ορεινές και ξηρού κλίματος περιοχές. Σε αυτά τα μέρη ευδοκιμούν περισσότερο τα pinus, αλλά ο κύριος τόπος ανάπτυξής τους είναι η Ιαπωνία, όπου απαντώνται όχι μόνο ως μπονσάι, αλλά και ως κανονικά δέντρα σε κήπους.

(πηγή: farm4.static.flickr.com)